โครงงานคุณธรรม 2

“โครงงานคุณธรรม”ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต
สู่การทำความดีเพื่อความดี

ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบกับปัญหาความเสื่อมทรามทางคุณธรรม ศีลธรรมของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ที่ปรากฏเป็นข่าวให้เห็นอยู่เสมอ และฝ่ายการเมืองและภาครัฐ ก็มักจะให้ความสนใจในการแก้ปัญหากับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาเหล่านั้น ในทางกลับกันการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนก็ให้ผลที่ไปสร้างแรงเสริมให้กับเยาวชนบางส่วนเลียนแบบอยากทำตัวเป็นปัญหาบ้าง เพื่อเรียกร้องความสนใจ ความเด่นดังจากสื่อหรือจากภาครัฐ ในขณะที่เด็กและเยาวชนดีดี ทั้งที่ดีเด่นและธรรมดาทั่วไป กลับไม่ค่อยมีโอกาสได้รับความสนใจยกย่องและส่งเสริม อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้กลายเป็นค่านิยมหลักในสังคมไทย
ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมเหตุปัจจัยในการตอบโจทย์และเยียวยาแก้ไขปัญหาดังกล่าว กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ(กคพ.) จึงได้จัดทำโครงการ การประกวดโครงงานเพื่อการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาและชุมชน หรือเรียกโดยย่อว่า “การประกวดโครงงานคุณธรรม”
พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส ประธานกลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อการเสริมสร้างเครือข่ายวิถีพุทธ(กคพ.)กล่าวถึง โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ว่าเป็นกิจกรรมเรียนรู้เชิงบูรณาการที่พัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวม โดยมีคุณธรรมหรือความดีงามเป็นพื้นฐานหรือเป็นแก่นหลัก เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำความดีมีคุณธรรมแบบเชิงรุก โดยให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของความดีหรือคุณธรรมนี้ ผ่านเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบโครงงานโดยประเด็นที่เลือกทำโครงงานนั้นเกิดขึ้นมาจากความสนใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง และไม่ได้มุ่งเน้นให้ยึดติดกับรางวัล แต่จะเป็นโอกาสให้เยาวชนได้ฝึกความคิด ทักษะในการวางแผนและทำงาน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการคิดดีทำดีในหมู่เยาวชน
สำหรับรูปแบบการดำเนินโครงงานคุณธรรมเป็นกิจกรรมที่ต้องคิดและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการเรียนรู้และการพัฒนาคุณธรรม โดยอาศัยพระสงฆ์-ผู้รู้ทางศาสนา ครูหรือผู้บริหารเป็นกัลยาณมิตรตั้งแต่เริ่มต้นไปจนเสร็จสิ้นโครงงานในการให้คำปรึกษา เสริมสร้างพลังและแรงบันดาลใจ สนับสนุนปัจจัยทรัพยากรข้อมูลและองค์ความรู้ต่างๆให้แก่ผู้ดำเนินโครงงานอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนของการทำโครงงาน ซึ่งมี 6 ขั้นตอน คือ เริ่มจากการเลือกหัวเรื่องหรือประเด็นปัญหา การรวบรวมประมวลข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำร่างโครงงาน การดำเนินโครงงาน สรุปผล เขียนรายงาน และสุดท้ายคือ การนำเสนอโครงงาน
ตัวอย่างโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติประจำปี 2550 ระดับมัธยมศึกษาคือ โครงงาน รณรงค์รักนวลสงวนตัว ทำความดีถวายแด่พระเจ้าอยู่หัวของปวงไทย โดยเยาวชนกลุ่ม สานฝัน โรงเรียนปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โดยเด็กกลุ่มนี้ได้ใช้หลักธรรมสำคัญในการทำโครงงานคือ หิริ โอตตัปปะ(ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป) และพบว่าปัญหาหลักคือ การเสียตัวก่อนวัยอันควรของเด็กวัยรุ่น เนื่องมาจากการห่างเหินจากคุณธรรม ไม่เข้าวัด อยากรู้อยากลอง มีค่านิยมทางเพศที่ไม่ถูกต้อง เลียนแบบสื่อลามกอนาจาร หลงใหลในของฟุ่มเฟือยและมีปัญหาครอบครัว โครงงานนี้ยังมีกิจกรรมเด่นคือ ทำแบบสำรวจสภาพปัญหาจริงและเลือกเจาะสัมภาษณ์ข้อมูลจากนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหา เพื่อสืบสาวหาสาเหตุและปัจจัยร่วม จากนั้นโครงงานได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงและเพิ่มพฤติกรรมขัดขวาง ได้แก่ การปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตและเรื่องเพศ
จากนั้นยังมีการรับสมาชิกทั่วไปก่อตั้งเป็น “ชมรมเพื่อนใจวัยรุ่น” ให้คำปรึกษาแก่วัยรุ่นเรื่องความรักและเรื่องเพศ จัดปาฐกถาโดยนิมนต์พระวิทยากรมาให้ความรู้เยาวชนในเรื่องภูมิคุ้มกันทางเพศ เช่น การเอาตัวรอดจากการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่เรียกว่าแฟน เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลมาให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์และการหลีกเลี่ยงจากสิ่งยั่วยุ และจัดค่ายคุณธรรมบวชชีพราหมณ์เฉลิมพระเกียรติสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหา ผลของโครงงานนี้คือ สามารถประมวลพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และพฤติกรรมขัดขวางการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยกิจกรรมต่างๆสามารถช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ โดยโครงงานนี้ยังได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นอกจากนี้ผลจากการทำโครงงานคุณธรรมของเด็กๆยังสามารถสร้างค่านิยมในการทำความดีให้แก่เด็กและเยาวชน สามารถรวม บ้าน วัด โรงเรียนเป็น“บวร”ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆและสร้างเครือข่ายพระสงฆ์ที่สนใจในการทำงานเพื่อเด็กและเยาวชน
และสิ่งสำคัญที่สุดในการประกวดโครงงานคุณธรรมคือ การขจัดความรู้สึก “แข่งขัน” เนื่องจากการประกวดโครงงานนี้เป็นเพียงอุบายที่ให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมกันทำความดี ดังนั้นความสำเร็จจึงไม่ใช่โครงงาน แต่เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของมนุษย์คนหนึ่ง ที่จะนำพาไปสู่ “การทำความดีเพื่อความดี” ไม่ใช่เพื่ออะไรแต่คือมีความสุขตั้งแต่ได้ลงมือทำ

Advertisements

เกี่ยวกับ krutook11

ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองสะเดา อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา สพป.นม. 6
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s