คลังเก็บรายวัน: 19/09/2011

ตัวอย่างโครงงานคุณธรรม

โครงงานคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงงานคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโดย 1. เด็กหญิง บงกช ภูมิพันธ์ 2. เด็กหญิงขนิษฐา อินทร์นอก 3. เด็กหญิงกาญจนา โพธิ์รัตน์ ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูที่ปรึกษา นายธนดล โสธิฤทธิ์ ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ที่มาและความสำคัญ ด้วย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของคนไทย สังคมไทย เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | ติดป้ายกำกับ | 2 ความเห็น